bg | en

Интеркултурна Kомуникация

  • Динамичната комуникационна среда и глобализацията във всички сфери на  живота поставят повечето фирми, организации и активни хора в ситуация на постоянно общуване с представители на различни култури. Интеркултурната комуникация предоставя нови шансове и перспективи за развитие, но съдържа и рискове: хората от различни страни в Европа и  света имат свои типични, културнообосновани начини на мислене и поведение.

  • Културните различия оказват съществено влияние върху начина на работа, воденето на преговори, взаимотношенията и мотивацията в екипа, взимането на управленски решения, стратегиите за развитие в регионите,цялостната вътрешно - и външнокорпоративна комуникация - накратко във всички сфери на професионалния (и личен) живот.

  • Факт е, че при взаимодействие на хора от различни култури конфликтите и недоразуменията са предварително програмирани. При днешната динамика и многообразие на комуникациите, включително чрез социалните мрежи, те могат да имат тежки и непредвидими последствия и следва да бъдат разбирани, осмисляни и предотвратени навреме.

  • Когато говорим за междукултурна комуникация обръщаме най-голямо внимание  на езиковите познания. Това е необходимо и правилно, но дългосрочния успех налага по задълбочени познания в сферата на интеркултурната комуникация, независимо дали работим в собствената си страна или в чужбина, където проблемите се усложняват.

  • Извадки от международни статистики показват, че в над 60% от международните кооперации съществуват сериозни проблеми, които стигат до провал. Въпроси от рода „...защо партньорите от Западна Европа настояват за фирмен годишен одит въпреки прозрачността на отношенията ни...” или „...защо руските колеги променят непрекъснато договорени клаузи в договора...” или „....кога българските мениджъри ще планират точно времето си, въпреки, че в българския език няма дума за понятието „термин” или ...ще изключат мобилните телефони по време на оперативката...” са познати и се задават от мнозина. Отговорите им се крият в корпоративната организационна култура произтичаща и от националните културни особености. Тяхното компететно анализиране, изучаване и прилагане в практиката са предмет на интеркултурната комуникация.

  • Известен е афоризмът, според който ако дипомат каже „да” той всъщност има предвид „може би...”, когато каже „може би...” казва „не”, а ако действително каже „не...” то просто не е  дипломат! Така е в дипломацията, а в бизнеса? При неговото многообразие и сложност си даваме сметка за културните различия едва тогава, когато се сблъскаме с тях...

    code :: communications ви предлага кодове на интеркултурната комуникация...